Assessorament lingüístic i correcció

L’objectiu principal de la correcció és proveir el text de la qualitat lingüística necessària per facilitar-ne la lectura i per millorar-ne l’eficàcia comunicativa. Ofereixo assessorament lingüístic i correcció de tot tipus de textos –acadèmics, administratius, literaris, periodístics, publicitaris, tècnics i especialitzats i de continguts per a pàgines web– en català i castellà.

  • Correcció ortotipogràfica: consisteix en la revisió ortogràfica, gramatical i dels elements tipogràfics. Se suprimeixen els errors, es normalitza el text seguint les normes ortogràfiques i s’unifiquen tots els elements per aconseguir la cohesió i la coherència en la composició del text.
  • Correcció d’estil: es té cura dels aspectes lingüístics, gramaticals, lèxics, semàntics i de contingut. Es para atenció a la selecció de vocabulari, la cohesió de les frases, l’expressió de les idees i la coherència en el desenvolupament del contingut. En definitiva, es treballa l’ordre del text, l’estructura i l’expressió per millorar-ne la claredat, la coherència i l’eficàcia comunicativa.
  • Postedició de textos obtinguts per processos de traducció automàtica: es fa una revisió dels resultats de la traducció automàtica eliminant-ne els errors habituals –com ara les concordances de gènere i nombre i les preposicions– i es verifica el significat dels termes específics segons el context. També s’apliquen les normes d’estil determinades i s’ajusta el format del text.
  • Reescriptura: consisteix a tornar a redactar un text reformulant-ne les idees per canviar-ne l’enfocament o l’estil o millorar-ne la qualitat lingüística, la claredat i l’eficàcia comunicativa.
  • Resposta a consultes lingüístiques: es resolen els dubtes lingüístics amb l’ajuda de les eines de consulta i les fonts bibliogràfiques més actualitzades.
  • Establiments de criteris lingüístics i d’estil: per exemple, per a empreses que generen gran quantitat de documents, o per a la creació de noves publicacions o de llocs web, entre altres, s’elabora una guia en què consten els criteris que se seguiran en la producció de textos: criteris en els casos no recollits per la norma, tractaments de l’emissor i el receptor, tractament dels estrangerismes i els neologismes, criteris per a les traduccions; tot això per tal d’assolir la unitat i la coherència de l’estil de l’empresa i les seves publicacions.
  • Disseny de models de documents: es creen models de documents, sobretot amb plantilles de Word, per facilitar la producció de cartes, memòries, actes, certificats, etc., així s’agilitza la comunicació i es creen i consoliden l’estil i la imatge de l’empresa.

Suports: treballo sobretot amb Microsoft Word amb el control de canvis, també tinc experiència en plantilles i maquetes basades en estils de Word i en la correcció en paper amb marques. He treballat amb l’Adobe Indesign per a la correcció de textos maquetats i amb Dreamweaver, OpenCms, WordPress, Vignette i Drupal per a la correcció i traducció de pàgines web.

Imatge: Raúl Hernández