Informes de lectura

Valoració de manuscrits: després de la lectura crítica i l’anàlisi del manuscrit, es redacta l’informe de lectura, que està format pel resum de la trama i del contingut, la valoració literària (s’analitza el tema i el tractament, la trama, l’estructura, el ritme, la caracterització dels personatges, l’estil, els recursos narratius i el gènere) i la valoració comercial (tenint en compte l’autor, el tema i les tendències del mercat). Finalment, s’argumenta si el manuscrit es considera publicable o no.